Ambalaj Atığı Geri Kazanım

R.G. 27.12.2017 tarihinde 30283 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren;

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğin amacı;

Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,

Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılması, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,

Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına, yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.

Ambalaj Atığı Üreticisinin Sorumlulukları;

Ürünlerin ambalajlanması sırasında yeniden kullanıma uygun ambalajları tercih etmek,

Ürünün kullanımı sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik ambalajları kullanmak,

Çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ambalaj atıklarını oluştuğu noktada cinslerine göre ayrı biriktiren sanayi işletmeleri ile toplama sisteminin oluşturulmadığı ve biriktirme ekipmanlarının temin edilemediği yerlerdeki ambalaj atığı üreticileri ambalaj atıklarını Çevre Lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verebilirler.

Belediyelerin yönetim sistemi dışında kalan ambalaj atığı üreticileri, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarını çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı olarak biriktirerek, çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verirler.

Saydaş Plastik Atık İşleme Süreci;

Ambalaj atıklarının işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü bir geri dönüşüm tesisidir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen yükümlülüklere uygun olarak, atık üreticilerinden toplanmış olan ambalaj atıkları;

Faaliyet alanında beton zemine sahip, tamamen kapalı alanları haricindeki alanlarının etrafının tesis güvenliğini sağlayacak şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile çevrili olduğu, internet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar programı olan, tesise uzaktan erişim imkânı veren kamera sisteminin bulunduğu Saydaş Plastik tesislerinde, çeşitlerine göre ayrılmakta ve depolanmaktadır.

Uygun depolama sonrası atıklar yıkama prosesine tabii tutulur. Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için oluşturulmuş toplama kanalları ve ızgara sisteminden geçerek toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafını sağlanır.

Saydaş Plastik tesisine gelen, geri dönüştürülen ve elde edilen ürünlere/malzemelere ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sistemi bulunmaktadır.

Saydaş Plastik, tesisine giren ve çıkan malzemeler ile bunların alındığı ve verildiği yerleri ambalaj bilgi sistemine işleyen, tüm mevzuat gerekliliklerini yerine getiren örnek bir tesistir.

Saydaş Plastik tesislerine gelen ambalaj atıkları yıkama prosesi sonrasında kırma işleminden geçirilerek, çapak haline dönüştürülmektedir. Plastik çapaklar granül ham maddeye dönüştüğünde geri kazanım süreci tamamlanmış olur.

Üretmiş olduğumuz granül ham madde birçok sektörde alternatif olarak değerlendirilmektedir.

Ambalaj atıklarının geri kazanımı ile;

Enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Türkiye ekonomisine katkı da bulunulmaktadır.

Atık miktarları azaltılarak, yeni ürünlerde de ham maddeye olan ihtiyacı azaltmaktayız.

Doğal kaynaklarımızı koruma sürecinde rol alıyoruz.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya sunmayı hedefliyoruz.